Pentagram

33 teksty – auto­rem jest Pen­tagram.

Moja kochanka

Mo­ja kochanka
Królew­no wyob­raźni i przedziw­nych treści
Ile form w kom­po­zyc­jach Twoich się mieści?
Pieść mnie i kołysz, śpiewaj kołysankę
Będę Cię wiel­bić, uz­nam za kochankę
Za­mie­szkaj we mnie i mnie prze­nikaj,
Bólem mnie przeszyj ale nie znikaj
Daj światła roz­szcze­pione­go niez­na­ne blaski
I złóż je w har­mo­nię z cza­rodziej­skiej laski
Bądź pochwa­lona, kłania się czciciel
Ja Two­je opa­kowa­nie, ja Twój wielbiciel 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 kwietnia 2016, 01:22

"O co chodziło Je­zuso­wi? Ja­ki był cel Je­go życia?"
Odpowiadam:
Je­zuso­wi chodziło o to by każdy człowiek stał się dziec­kiem i sy­nem Bo­ga tak jak On.
Ce­lem Je­go życia było to aby Je­go duch opuścił [...] — czytaj całość

myśl • 10 kwietnia 2016, 14:05

"Je­zus a His­to­ria" przed­sta­wiam swoją opi­nię na ten temat:
Wielu Go próbu­je naśla­dować. W dużej większości nieudol­nie. Nielicznym tyl­ko uda­je zbliżyć od­ro­binę do is­to­ty je­go posłan­nic­twa. Część wy­korzys­tu­je Go egois­tycznie do swoich partykularnych [...] — czytaj całość

myśl • 10 kwietnia 2016, 13:39

Jezus i człowiek

Je­zus jak chodził po ziemi (Syn Człowie­czy) to był On Pen­tagra­mem war­tości. Jak poz­wo­lił się uk­rzyżować to zre­duko­wał się do trzech wy­miarów. Do trójkąta równo­boczne­go war­tości. Zre­zyg­no­wał z wol­ności i władzy. 

felieton
zebrał 1 fiszkę • 10 kwietnia 2016, 10:22

Z in­spi­rac­ji Woj­tka.P: te­mat "kwad­ra­tura koła."
Miło mi, że 'yes­tem' wspom­niał tu o dwu­nas­tościanie fo­rem­nym, które­go bo­kami są pięciokąty fo­rem­ne czy­li pen­tagra­my. Dwa­naście pen­tagramów - naz­wał bym to Pen­tagra­mem przes­trzen­nym. Dla sta­rożyt­nych symbol [...] — czytaj całość

myśl • 10 kwietnia 2016, 00:56

Ko­mu ufać, ko­mu wierzyć
By świat diabel­ski w aniel­ski przemienić? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 kwietnia 2016, 21:14

Miłych snów w ducha zakamarki
Dob­rej no­cy noc­ne marki

Pozdrawiam 

myśl • 8 kwietnia 2016, 01:43

Z in­spi­rac­ji NANY
Twar­dość nie wy­nika ze słabości ale z od­porności. Żeby być twar­dym trze­ba się za­har­to­wać w bo­jach życia.
Wolę jed­nak mięknie i gib­kie ta­neczni­ce niż twar­de i to­por­ne życia baletnice.
Ze słabości cza­sami trze­ba się chlu­bić, by zys­kać po­korę i pychę zgubić. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 marca 2016, 01:52

Tak mi wios­na smakowała
Gdy ptaszy­na zaćwierkała
Jest ciep­lutko przeszła zima
Tak śpiewała mi ptaszyna
Gdy spódniczka pod­no­siła
Tak się czu­le ożywiła
Mo­ja ptaszyna
Z de­dykacją dla autor­ki "Przyszła wios­na a była zi­ma" Hekatee 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 marca 2016, 01:04

Efek­ty działania
Gdy nau­czysz du_pę sra_ć. To ci w no­cy nie da spać.
Gdy nau­czysz tyłek sa­pać. To ci nie da w no­cy chrapać.
Gdy nau­czysz mo­tyl­ka la­tać. To Cię będzie w no­sek drapać.
Gdy po­całujesz czu­le. To się zrodzą w To­bie bóle.
Gdy na­poisz sprag­nione­go. To nie zro­bisz nic grzesznego. 

myśl • 31 marca 2016, 00:42
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

2 maja 2016, 22:33whiterose sko­men­to­wał tek­st Moja kochan­ka

27 kwietnia 2016, 23:46Pentagram sko­men­to­wał tek­st Zawsze chciałaś cudzo­ziem­ca, więc [...]

27 kwietnia 2016, 23:29Pentagram sko­men­to­wał tek­st Nie chodzi o to [...]

27 kwietnia 2016, 23:22Pentagram sko­men­to­wał tek­st Natura, to ko­bieta bez [...]

27 kwietnia 2016, 23:04Pentagram sko­men­to­wał tek­st Natura, to ko­bieta bez [...]

27 kwietnia 2016, 22:50Pentagram sko­men­to­wał tek­st Ach przy­jem­nie kiedy zam­knięty­mi [...]

27 kwietnia 2016, 22:37Pentagram sko­men­to­wał tek­st Człowiek, który nie ma [...]

27 kwietnia 2016, 22:35Pentagram sko­men­to­wał tek­st Człowiek, który nie ma [...]

27 kwietnia 2016, 22:33Pentagram sko­men­to­wał tek­st Za myśli i słowa... Przy­dałby [...]

27 kwietnia 2016, 22:30Pentagram sko­men­to­wał tek­st Natura, to ko­bieta bez [...]